Python教程自学网欢迎您来学习!
当前位置: 首页 > Python基础教程 > python copy模块中的函数使用

python copy模块中的函数使用

   

python copy模块中的函数使用

1、copy.copy()函数可用于复制列表或字典等可变值,复制后的列表和原列表是两个独立的列表。

import copy
origin = [1,2,3]
new = copy.copy(origin)
new[0] = 0
print("origin = ",origin)
print("new = ",new)

2、如果要复制的列表中有列表,则使用deepcopy()函数完全复制。

import copy
origin =[[1,2,3],['a','b','c']]
new = copy.deepcopy(origin) #使用深copy
new[0][0] = 0
print("origin = ",origin)
print("new = ",new)

以上就是python copy模块中的函数使用,希望对大家有所帮助。