Python教程自学网欢迎您来学习!
当前位置: 首页 > Python基础教程 > python if语句的有哪些练习题

python if语句的有哪些练习题

   

作为一个常用的语句,if的使用还是很频繁的。俗话说,好脑子不如烂笔头,光看知识点记忆恐怕不行。不光会出现遗忘的情况,而且也并没有实际的运用过。所以小编整理了一些练习题,在这里分享给大家。

1、检查是否相等

num = 1
if num == 1:
    print('ok')
else:
print('no')

 

2、检查是否不相等

num1 = 2
if num1 != 1:
    print('no')
else:
print('yes')

 

3、比较数字

num2 = 3
num3 = 4
if num2 <= num3:
    print('ok')
else:
print('no')

 

4、检查多个条件

num4 = 5
num5 = 6
num6 = 7
if (num4 >= 5 or num5 >= 6) and num6 ==7:
    print ('ok')
else:
print('no')

 

5、检查特定的值是否包含在列表中

num7 = ['a','b','c']
num8 = ['D']
if num8 in num7:
    print('yes')
else:
    print('no')
if str(num8).lower() in num7:
    print('yes')
else:
print('no')

 

6、检查特定的值是否不包含在列表中

if str(num8).upper() not in num7:
    print('no')
else:
    print('yes')

以上就是python if语句的一些练习题,小伙伴们一定要勤加练习呀。